Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những nhà cầm quyền

Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những nhà cầm quyền

 

LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI : CẦU CHO NHỮNG NHÀ CẦM QUYỀN
 
Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan và sức mạnh tinh thần của Chúa xuống cho những ai đang cầm quyền cai trị các quốc gia.

Xin Chúa giúp họ biết thi hành trách nhiệm của mình không phải để tìm danh vọng cá nhân hay quyền hành nhưng cốt để phục vụ con người.

Xin Chúa ban cho họ lòng quảng đại đích thật để tận tâm mưu ích cho dân tộc mình.

Xin Chúa hướng dẫn họ trong việc tìm kiếm những phương tiện tốt đẹp hầu cải thiện mức sống vật chất, văn hoá và luân lý cho con người.

Xin Chúa giúp họ biết xa lánh những mối hiềm khích bất hoà và biết cổ vũ hoà bình trong công lý, trong sự hoà giải những quyền lợi chính đáng.

Xin Chúa giúp họ biết chân thành tôn trọng các quyền lợi của con người với ý chí bảo đảm cho sự tự do chân chính với một lòng nhiệt thành không bao giờ biết mỏi mệt để giúp đỡ những người bất hạnh.

Xin Chúa mở rộng tầm mắt của họ, hướng họ đến việc hợp tác quốc tế và xem công ích của toàn thể nhân loại như là chân trời hành động. Amen.
 
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch  
 
“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.
Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”
(Mt. 20,26)