Đức Thánh Cha gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh Chilê: “Canh tân lời thưa Xin vâng”