Những thách đố của hôn nhân do ảnh hưởng văn minh và tiến bộ khoa học hiện đại