Giáo lý Hôn nhân Gia đình / Uỷ ban giáo lý HĐGM.VN

Giáo lý Hôn nhân Gia đình / Uỷ ban giáo lý HĐGM.VN

 

 
GIÁO LÝ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
UỶ BAN GIÁO LÝ HĐGM.VN

Nội dung
 
 
Phần Một

ƠN GỌI HÔN NHÂN
 
 
Phần Hai

GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA
 

PHỤ LỤC
 
Phụ lục 2: Nghi thức Đính Hôn  
Phụ lục 3: Nghi thức Vu Qui - Tân Hôn       
Phụ lục 4: Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình 
Phụ lục 5: Thụ tinh nhân tạo


Nihil Obstat
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25.08.2004
Lm. Augustinô Nguyễn Văn Trinh


Imprimatur
 
Mỹ Tho, ngày 03.09.2004
U Phaolô Bùi Văn Đọc - Giám Mục Mỹ Tho
Chủ tịch Uỷ Ban Giáo lý Đức tin