Hôn nhân Công Giáo, một cuộc sống trong chân lý và tình yêu