Giáo lý chuẩn bị Đại Hội các Gia Đình Thế Giới - Bài mưới: Chọn Sự Sống