Giáo lý chuẩn bị Đại Hội các Gia Đình Thế Giới - Bài bảy: Ánh Sáng Trong Một Thế Giới Tăm Tối