Vợ chồng có thể đồng tâm hiệp nhất với nhau không?