Thông báo của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, về việc cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục