TẬP SAN “HỘI THÁNH TẠI GIA”- Số 1 - Ngày 20/4/2014