Một thoáng hồng nhan qua Cựu Ước và Sử Việt

Một thoáng hồng nhan qua Cựu Ước và Sử Việt