Lường trước các cuộc khủng hoảng. Đi qua khủng hoảng.