Khai mạc Hội nghị thường niên lần V của Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình/ HĐGM Việt Nam