ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH TRẺ (01-03/6/2018) tại Trung tâm Mục vụ TGP. Huế