BỔ NHIỆM LINH MỤC GIUSE TRƯƠNG HOÀNG PHỦ LÀM TRƯỞNG BAN BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH GIÁO TỈNH SÀI GÒN

BỔ NHIỆM LINH MỤC GIUSE TRƯƠNG HOÀNG PHỦ LÀM TRƯỞNG BAN BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH GIÁO TỈNH SÀI GÒN

ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH
TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 028 3820 5242

 

CHỨNG THƯ BỔ NHIỆM
Số 05/BN/2022

Tôi, Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Chủ tịch ủy ban Mục vụ Gia đình,

- Căn cứ Quy chế Hội đồng Giám mục Việt Nam;

- Căn cứ việc tham khảo các thành viên ủy Ban Mục vụ Gia đình trong Đại Hội Gia đình Toàn Quốc tổ chức tại Tòa Giám mục Đà Lạt từ 25 đến 27/10/2022;

- Căn cứ năng lực và sự đồng thuận của đương sự;

NAY QUYẾT ĐỊNH
BỔ NHIỆM LINH MỤC GIUSE TRƯƠNG HOÀNG PHỦ
LÀM TRƯỞNG BAN BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH GIÁO TỈNH SÀI GÒN
 

Với những lưu ý:

Điều 1: Nhiệm vụ của linh mục Trưởng ban Mục vụ Gia đình giáo tỉnh là:

- Cộng tác với linh mục Tổng thư ký chấp hành đường lối và thực hiện những chương trình của Giám mục Chủ tịch ủy ban trong lãnh vực mục vụ hôn nhân-gia đình;

- Liên kết và tương tác với các cha Trưởng ban Mục vụ Gia đình các giáo phận trong giáo tỉnh.

Điều 2: Nhiệm kỳ của linh mục Trưởng ban Mục vụ Gia đình giáo tỉnh đi theo nhiệm kỳ của Giám mục Chủ tịch ủy Ban là ba năm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ấn ký.

Làm tại Đà Lạt, ngày 27 tháng 10 năm 2022

(đã ấn ký)

+ Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình

 

Nơi nhận:

- Linh mục Giuse Trương Hoàng Phủ

- Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục giáo phận Vĩnh Long để kính tường

- Lưu Văn phòng ủy ban Mục vụ Gia đình