Trách nhiệm xã hội đối với vấn nạn của người trẻ và gia đình Việt Nam hiện nay