Giáo Hội Việt Nam

  • Ban Mục vụ Gia đình Giáo Phận Bà Rịa đã tổ chức Ngày họp mặt các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình dành cho các bạn trẻ đã và đang học giáo lý hôn nhân tại Giáo xứ Long Tâm, bắt đầu từ 8g00 đến 17g00 ngày 29.10.2017. Giáo phận Bà Rịa là giáo phận tiên phong trong 26 giáo phận tổ chức ngày họp mặt dành cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình

Trang

Subscribe to Giáo Hội Việt Nam