Thông báo

  • Những ai đang phải chống chọi với khuynh hướng đồng
    tính luyến ái có quyền biết rằng: họ là những người nam
    thực sự và những người nữ thực sự được Thiên Chúa kêu gọi
    để sống nam tính và nữ tính của mình một cách tròn đầy.

Trang

Subscribe to Thông báo