Sách “Một Nam Một Nữ”

  • Đồng tính luyến ái là một hiện tượng có thực và từ lâu đời. Nhưng đó cũng là một vấn đề luôn mang tính thời sự, gây tranh luận ngày càng lớn, nhất là trong vòng vài chục năm nay - tranh luận không những về mặt luân lý, tôn giáo, phong hóa, mà cả về mặt khoa học, tư pháp, chính trị và xã hội.

Subscribe to Sách “Một Nam Một Nữ”