sự thanh sạch

  • Vấn đề chúng ta đặt ra không phải là có nên đặt ra giới hạn cho hoạt động tình dục không, mà là chúng ta cần có những giới hạn nào.

Subscribe to sự thanh sạch