Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

  • Cú ngã ngựa lịch sử

    Đọc lại cuộc đời Thánh Phaolô, ta nhận thấy sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Ơn Gọi Tông Đồ quả là một mầu nhiệm lạ lùng.

Subscribe to Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại