THÁNG 10

Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu ngày 01 tháng 10
Các Thiên Thần Bản Mạnh ngày 02 tháng 10
Thánh Phanxicô Khó Khăn ngày 04 tháng 10
Chân Phước Seelos ngày 05 tháng 10
Thánh Brunô ngày 06 tháng 10
Thánh Phanxicô Trung ngày 06 tháng 10
Đức Mẹ Mân Côi ngày 07 tháng 10
Thánh Ðiônysiô ngày 09 tháng 10
Thánh Gioan Lêônarđô ngày 09 tháng 10
Thánh Phêrô Tùy ngày 11 tháng 10
Thánh Callistô I ngày 14 tháng 10
Thánh Têrêxa Avila ngày 15 tháng 10
Thánh Hedviga ngày 16 tháng 10
Thánh Margarita Maria Alacoque ngày 16 tháng 10
Thánh Ignatiô Thành Antiokia ngày 17 tháng 10
Thánh Phanxicô Isiđôrô Kính ngày 17 tháng 10
Thánh Luca Thánh Sử ngày 18 tháng 10
Thánh Brébeuf, Jogues và các bạn ngày 19 tháng 10
Thánh Phaolô Thánh Giá ngày 19 tháng 10
Thánh Gioan Capistranô ngày 23 tháng 10
Thánh Phaolô Bường ngày 23 tháng 10
Thánh Antôn Maria Claret ngày 24 tháng 10
Thánh Giuse Thị ngày 24 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ ngày 28 tháng 10
Thánh Gioan Đạt ngày 28 tháng 10

Các tin đã đưa ngày