THÁNG 09

Thánh Grêgoriô Cả ngày 03 tháng 9
Thánh Phêrô Tự ngày 05 tháng 9
Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria ngày 08 tháng 9
Thánh Gioan Kim Khẩu ngày 13 tháng 9
Kính Thánh Giá ngày 14 tháng 9
Kính Bảy Sự Thương Khó Đức Maria ngày 15 tháng 8
Thánh Cornêliô và Cyprianô ngày 16 tháng 9
Thánh Rôbertô Bellarminô ngày 17 tháng 9
Thánh Emmanuel Triệu ngày 17 tháng 9
Thánh Đa Minh Trạch ngày 18 tháng 9
Thánh Januariô ngày 19 tháng 9
Thánh Gioan Charles Tân ngày 20 tháng 9
Thánh Matthêu Tông Đồ Thánh Sử ngày 21 tháng 9
Thánh Phanxiô Phan và Tôma Thiện ngày 21 tháng 9
Thánh Cosma và Damianô Tử Đạo ngày 26 tháng 9
Thánh Vinh Sơn Đệ Phaolô ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslaô Tử Đạo ngày 28 tháng 9
Tổng Lãnh Thiên Thần ngày 29 tháng 9
Thánh Hiêronimô ngày 30 tháng 9

Các tin đã đưa ngày