THÁNG 07

Thánh Tôma Tông Đồ ngày 03 tháng 7
Thánh Philipphê Minh ngày 03 tháng 7
Thánh Elisabeth Lusitania ngày 04 tháng 7
Thánh Giuse Uyển ngày 04 tháng 7
Thánh Tôn Maria Zacaria ngày 05 tháng 7
Thánh Maria Goretti ngày 06 tháng 7
Thánh Phêrô Tự ngày 10 tháng 7
Thánh Antôn Quỳnh ngày 10 tháng 7
Thánh Bênêđictô ngày 11 tháng 7
Thánh Anê Thành ngày 12 tháng 7
Thánh Phêrô Khanh ngày 12 tháng 7
Thánh Henri II ngày 13 tháng 7
Thánh Camillô Lellis ngày 14 tháng 7
Thánh Bonaventura ngày 15 tháng 7
Thánh Phêrô Tuần ngày 15 tháng 7
Thánh Anrê Thông ngày 15 tháng 7
Đức Ba Núi Camêlô ngày 16 tháng 7
Thánh Đa Minh Đạt ngày 18 tháng 7
Thánh Giuse An ngày 20 tháng 7
Thánh Laurensô Brindisi ngày 21 tháng 7
Thánh Ignatiô Hy ngày 21 tháng 7
Thánh Maria Mađalêna ngày 22 tháng 7
Thánh Bregitta ngày 23 tháng 7
Thánh Giuse Hiền ngày 24 tháng 7
Thánh Giacôbê Tông Đồ ngày 25 tháng 7
Thánh Gioan Kim và Anna ngày 26 tháng 7
Thánh Giuse Xuyên ngày 28 tháng 7
Thánh Matta ngày 29 tháng 7
Thánh Phêrô Chrysôlôgô ngày 30 tháng 7
Thánh Ignatiô Loyola ngày 31 tháng 7
Thánh Phêrô Quý và Emmanuel Phụng ngày 31 tháng 7

Các tin đã đưa ngày