THÁNG 06

Thánh Justinô Tử Ðạo ngày 01 tháng 6
Thánh Giuse Túc ngày 01 tháng 6
Thánh Ða Minh Ninh ngày 02 tháng 6
Thánh Carôlô Lwanga và Các Bạn ngày 03 tháng 6
Thánh Phaolô Ðổng ngày 03 tháng 6
Thánh Bonifaciô ngày 05 tháng 6
Thánh Luca Loan ngày 05 tháng 6
Thánh Ða Minh Toái Huyện ngày 05 tháng 6
Thánh Nôbertô ngày 06 tháng 6
Thánh Phêrô Dũng, Thuần và Dương ngày 06 tháng 6
Thánh Êphrem ngày 09 tháng 6
Thánh Barnabê Tông Ðồ ngày 11 tháng 6
Thánh Augustinô Huy, Thể và Đạt ngày 12 tháng 6
Thánh Antôn Pađua ngày 13 tháng 6
Thánh Ða Minh Nguyên, Nhi, và Tường ngày 16 tháng 6
Thánh Phêrô Ða ngày 17 tháng 6
Thánh Romualđô ngày 19 tháng 6
Thánh Louis Gonzague ngày 21 tháng 6
Thánh Paulinô ngày 22 tháng 6
Thánh Gioan Fisher ngày 22 tháng 6
Thánh Tôma More ngày 22 tháng 6
Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita ngày 24 tháng 6
Thánh Ða Minh Minh và Chiểu ngày 26 tháng 6
Thánh Cyrillô ngày 27 tháng 6
Thánh Tôma Toán ngày 27 tháng 6
Thánh Irênê ngày 28 tháng 6
Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Ðồ ngày 29 tháng 6
Các Thánh Tử Ðạo Tiên Khởi ngày 30 tháng 6
Thánh Vinh Sơn Yến ngày 30 tháng 6

Các tin đã đưa ngày