THÁNG 05

Thánh Giuse Thợ ngày 01 tháng 5
Thánh Đông và Hương ngày 01 tháng 5
Thánh Athanasiô ngày 02 tháng 5
Thánh Giuse Lựu ngày 03 tháng 5
Thánh Philipphê và Giacôbê ngày 09 tháng 5
Chân Phước DAMIEN ngày 10 tháng 5
Thánh Matthêu Gẫm ngày 11 tháng 5
Thánh Nêrê và Achillêô ngày 12 tháng 5
Thánh Phancraxiô ngày 12 tháng 5
Thánh Matthias, Tông Ðồ ngày 14 tháng 5
Thánh Gioan I ngày 18 tháng 5
Thánh Bernađinô thành Siêna ngày 20 tháng 5
Thánh Micae Hy ngày 22 tháng 5
Thánh Laurensô Ngôn ngày 22 tháng 5
Thánh Bêđa Vênêrabilê ngày 25 tháng 5
Thánh Grêgôriô VII ngày 25 tháng 5
Thánh Maria Mađalêna Ðệ Pazzi ngày 25 tháng 5
Thánh Phêrô Vân ngày 25 tháng 5
Thánh Philipphê Nêri ngày 26 tháng 5
Thánh Hoan và Phượng ngày 26 tháng 5
Thánh Augustinô Cantorbéry ngày 27 tháng 5
Thánh Phaolô Hạnh ngày 27 tháng 5
Ðức Mẹ Ði Thăm Bà Isave ngày 31 tháng 5

Các tin đã đưa ngày