THÁNG 04

Thánh Phanxicô Ðệ Phaolô ngày 02 tháng 4
Thánh Ða Minh Tước ngày 02 tháng 4
Thánh Isiđôrô ngày 04 tháng 4
Thánh Vinh Sơn Ferriê ngày 05 tháng 4
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh ngày 06 tháng 4
Thánh Gioan Lasan ngày 07 tháng 4
Thánh Phêrô Lựu ngày 07 tháng 4
Thánh Stanislao ngày 11 tháng 4
Thánh Martinô ngày 13 tháng 4
Thánh Anselmô ngày 21 tháng 4
Thánh Georgiô ngày 23 tháng 4
Thánh Fiđêlê Ðệ Sigmaringa ngày 24 tháng 4
Thánh Marcô Thánh Sử ngày 25 tháng 4
Thánh Phêrô Matia ngày 28 tháng 4
Các Thánh Khoan, Hiến, Thành ngày 28 tháng 4
Thánh Catarina Thành Siêna ngày 29 tháng 4
Thánh Piô V ngày 30 tháng 4
Thánh Giuse Tuân ngày 30 tháng 4

Các tin đã đưa ngày