THÁNG 03

Thánh Nữ Katharine Drexel  ngày 03 tháng 3
Thánh Casimirô ngày 04 tháng 3
Thánh Perpêtua và Fêlicita ngày 07 tháng 3
Thánh Phanxica Rômana ngày 09 tháng 3
Thánh Ða Minh Cẩm ngày 11 tháng 3
Thánh Nữ Louise De Marillac ngày 15 tháng 3
Thánh Clemente Maria Hofbauer ngày 15 tháng 3
Thánh Patriciô ngày 17 tháng 3
Thánh Cyrillô ngày 18 tháng 3
Thánh Giuse Bạn Ðức Trinh Nữ Maria ngày 19 tháng 3
Thánh Turibiô Mongrôvêjô ngày 23 tháng 3
Lễ Truyền Tin ngày 25 tháng 3

Các tin đã đưa ngày