THÁNG 02

Đức Mẹ dâng Chúa vào Đền Thánh ngày 02 tháng 2
Thánh Gioan Thêôphan Ven ngày 02 tháng 2
Thánh Blasiô  ngày 03 tháng 2
Thánh Agata  ngày 05 tháng 2
Thánh Phaolô Miki và các bạn ngày 06 tháng 2
Thánh Hiêronimô Emilianô  ngày 08 tháng 2
Thánh Joséphine Bakhita ngày 08 tháng 2
Thánh Scolastica ngày 10 tháng 2
Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức  ngày 11 tháng 2
Thánh Laurensô Hưởng  ngày 13 tháng 2
Thánh Cyrillô và Thánh Mêthođiô  ngày 14 tháng 2
Thánh Valentine ngày 14 tháng 2
Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ ngày 17 tháng 2
Thánh Phêrô Daminanô ngày 21 tháng 2
Kính Tòa Thánh Phêrô Tông Đồ ngày 22 tháng 2
Thánh Pôlycarpô ngày 23 tháng 2

 

Các tin đã đưa ngày