THÁNG 01

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa  ngày 01 tháng 1
Thánh Basiliô Cả và Grêgriô Nazan ngày 02 tháng 1
Thánh Gioan Neumann -USA ngày 05 tháng 1
Chân phước Andre Bessette ngày 06 tháng 1
Lễ Hiển Linh ngày 06 tháng 1
Thánh Raymunđô  ngày 07 tháng 1
Thánh Giuse Tuân ngày 07 tháng 1
Thánh Hilariô  ngày 13 tháng 1
Thánh Đa Minh Án Khảm và các bạn ngày 13 tháng 1
Thánh Anton, viện phụ ngày 17 tháng 1
Thánh Anton, viện phụ (ĐQB) ngày 17 tháng 1
Thánh Sebastianô  ngày 20 tháng 1
Thánh Anê  ngày 21 tháng 1
Thánh Vinh Sơn ngày 22 tháng 1
Thánh Matthêu Anphongsô Đậu ngày 22 tháng 1
Thánh Phanxicô Salê ngày 24 tháng 1
Thánh Phaolô Tông Đồ ngày 25 tháng 1
Thánh Timôthêô và Titô ngày 26 tháng 1
Thánh Angela Mêrici ngày 27 tháng 1
Thánh Tôma Aquinô ngày 28 tháng 1
Thánh Tôma Khuông ngày 30 tháng 1
Thánh Gioan Boscô ngày 31 tháng 1

 

Các tin đã đưa ngày