Kinh Thánh Cựu Ước

Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 1. Lời Giới Thiệu của ÐTGM Phạm Minh Mẫn 
 2. Dẫn Nhập Tổng Quát: Mặc Khải và Sách Thánh 
 3. Dẫn Nhập Cựu Ước 
 4. Sách Khởi Nguyên (Sáng Thế Ký) 
 5. Sách Xuất Hành 
 6. Sách Lê Vi 
 7. Sách Dân Số 
 8. Sách Thứ Luật (Ðệ Nhị Luật) 
 9. Sách Yôsua (Gio-suê) 
 10. Sách Thẩm Phán (Thủ Lãnh) 
 11. Sách Bà Ruth (Rút) 
 12. Sách Samuel I (Sa-mu-en 1) 
 13. Sách Samuel II (Sa-mu-en 2) 
 14. Sách Các Vua I 
 15. Sách Các Vua II 
 16. Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) 
 17. Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) 
 18. Sách Ezra (Ét-ra) 
 19. Sách Nêhêmya (Nơ-khe-mi-a) 
 20. Sách Tôbya (Tô-bi-a) 
 21. Sách Yuđita (Giu-đi-tha) 
 22. Sách Esther (Ét-te) 
 23. Sách Macabê I (Ma-ca-bê 1) 
 24. Sách Macabê II (Ma-ca-bê 2) 
 25. Sách Yob (Gióp) 
 26. Sách Thánh Vịnh 
 27. Sách Cách Ngôn (Châm Ngôn) 
 28. Sách Giảng Viên 
 29. Sách Diệu Ca (Diễm Ca) 
 30. Sách Khôn Ngoan 
 31. Sách Huấn Ca 
 32. Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a) 
 33. Sách Tiên Tri Yêrêmya (Giê-rê-mi-a) 
 34. Sách Ai Ca 
 35. Sách Baruk (Ba-rúc) 
 36. Sách Tiên Tri Êzêkiel (Ê-dê-ki-en) 
 37. Sách Tiên Tri Ðaniel (Ða-ni-en) 
 38. Sách Tiên Tri Hôsê (Hô-sê) 
 39. Sách Tiên Tri Yôel (Giô-en) 
 40. Sách Tiên tri Amos (A-mốt) 
 41. Sách Tiên Tri Abđya (Ô-va-đi-a) 
 42. Sách Tiên tri Yôna (Giô-na) 
 43. Sách Tiên Tri Mica (Mi-kha) 
 44. Sách Tiên tri Nahum (Na-khum) 
 45. Sách Tiên Tri Habacuc (Kha-ba-cúc) 
 46. Sách Tiên Tri Sôphônya (Xô-phô-ni-a) 
 47. Sách Tiên Tri Haggai (Khác-gai)Sách Tiên Tri Zacarya (Da-ca-ri-a) 
 48. Sách Tiên Tri Malaki (Ma-la-khi)
 

 

Các bài đã đăng

Các tin đã đưa ngày