Thời sự

Nền tảng Kitô Giáo

  • "NGÔN NGỮ THÂN XÁC" ẨN CHỨA NỀN DẤU CHỈ BÍ TÍCH SỰ HIỆP THÔNG CỦA VỢ CHỒNG - Thần học về Thân xác của đức Gioan Phaolô II
    Hôn nhân, xét như là bí tích của Hội thánh, được kí kết nhờ những lời của các thừa tác viên, tức là của đôi tân hôn. Những lời, trên bình diện ý hướng tính, mang ý nghĩa và chỉ ra đúng điều mà cả hai người đã quyết định từ nay trở thành cho nhau và cùng với nhau. Những lời của đôi tân hôn là thành phần của cấu trúc toàn vẹn của dấu chỉ bí tích, không chỉ vì điều chúng muốn nói, mà còn theo một nghĩa nào đó, với điều mà những lời ấy muốn nói và xác định. Dấu chỉ bí tích được làm thành trên bình diện ý hướng, là vì nó đồng thời được cấu thành trên bình diện thực tại

Chuyên đề